Štrukturalizácia poznatkov o zlomkoch a niektoré jej špecifiká

Campus Licence Campuslizenz

Štrukturalizácia poznatkov o zlomkoch a niektoré jej špecifiká
Gabriela Pavlovičová, Lucia Vargová, Valéria Švecová
ISBN: 978-3-942303-94-1
Abstract/Contents (free of charge)
PDF-file download link 15.00 EUR
Printed edition (55.00 EUR) order to RAM-Verlag

Predslov

V publikácii Štrukturalizácia poznatkov o zlomkoch a niektoré jej špecifiká sú prezentované výsledky rozsiahleho výskumu zameraného na skúmanie porozumenia zlomkom a jeho prepojenia s psychodidaktickou premennou Osobná potreba štruktúry. Svojim zameraním sa tu spájajú dve výskumné oblasti, a síce teória vyučovania matematiky a psychológia osobnosti. Z tohto pohľadu je tento výskum v slovenskom prostredí jedinečný a začleňuje sa k prioritným oblastiam výskumu na medzinárodnej úrovni.
Porozumenie zlomkom je skúmané na troch úrovniach štrukturalizácie poznatkov stanovených na základe teoretickej analýzy vzťahov medzi procesmi a objektmi v teórii reifikácie podľa Sfard. Osobná potreba štruktúry je jednou z
kognitívno – osobnostných premenných v psychológii osobnosti, ktorá má vplyv na matematické myslenie a výkon jednotlivca pri riešení matematických problémov.
Výskumné zistenia prezentované v tejto vedeckej monografii sú určené širšej odbornej verejnosti a zároveň ponúkajú nový pohľad na špecifickú oblasť vzdelávania v matematike, ktorou zlomky nepochybne sú.

Autori